Nævnet

Om Erstatningsnævnet

I Civilstyrelsen vil vi gerne gøre kontakten til virksomheder og foreninger så hurtig og sikker som mulig. Vi vil fra den 1. november 2013 bruge Digital Post på virk.dk, når vi sender breve til adressater med et CVR-nr.

Erstatningsnævnet modtager også Digital Post i Civilstyrelsens digitale postkasse.
Som borger kan du finde Civilstyrelsens digitale postkasse her:
Digital Post til Erstatningsnævnet

Virksomheder og forening skal benytte løsninger hos virk.dk.

 • Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven og hertil knyttede administrative opgaver.

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, og et antal yderligere medlemmer. Ertstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Social- og Integrationsministeren og fra Advokatrådet. Medlemmerne udnævnes for 4 år. Genudnævnelse kan finde sted.

 

Erstatningsnævnet træffer afgørelse efter indstilling fra sekretariatet. I sager vedrørende mindre erstatninger og en række øvrige sager er sekretariatet dog bemyndiget til at træffe afgørelse uden at forelægge sagen for Erstatningsnævnet.

 

Praksis

 • Årsberetninger


  Efter Erstatningsnævnets forretningsorden skal nævnet hvert år inden den 1. juli afgive en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed i det foregående år. Beretningen skal offentliggøres.

  Beretningen redegør for nævnets sammensætning samt nævnets og sekretariatets arbejde i løbet af beretningsåret. Beretningen indeholder desuden resumé af en række konkrete afgørelser fra nævnet til belysning af nævnets praksis ved administrationen af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven).

  Det er Erstatningsnævnets håb, at beretningen kan medvirke til at udbrede kendskabet til offererstatningsloven, og til hvordan den administreres.

  Årsberetningerne for årene 1999 og frem kan i deres helhed findes her.
 • Retspraksis mv.  Efterladtes krav på erstatning. Læs nærmere her.

 

Erstatningsnævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail e-post Digital Post