MULTI
Du er her: ForsideÅrsberetninger og praksis mv.Praksis mv.Nævnets vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale mv.

Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv.

Efter offererstatningsloven er det som udgangspunkt en betingelse for at kunne få erstatning fra staten efter at have været udsat for en forbrydelse, at lovovertrædelsen anmeldes til politiet inden 72 timer.

Når det drejer sig om plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv., som udsættes for en forbrydelse i forbindelse med deres arbejde, gælder der en særlig praksis i forhold til anmeldelseskravet. Det betyder, at Erstatningsnævnet tager behørigt hensyn til, om der gør sig pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn gældende, som kan tale for en dispensation fra anmeldelseskravet.

I en ny vejledning er det nu nærmere præciseret, at nævnet ikke stiller krav om politianmeldelse i sager, hvor der er konkrete pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til skadevolderen, som taler imod, at forholdet politianmeldes. I disse tilfælde kræves alene, at det skal dokumenteres (ved udtalelse fra arbejdsgiveren), at der i den enkelte sag har gjort sig konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn gældende.

I vejledningen findes der bl.a. illustrative eksempler på situationer, hvor konkrete pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn kan begrunde en dispensation fra anmeldelseskravet. Hermed skabes der klarhed over, hvornår der skal ske politianmeldelse, og hvornår politianmeldelse kan undlades i medfør af Erstatningsnævnets særlige dispensationspraksis.

Vejledningen er udarbejdet af Justitsministeriet i samarbejde med FTF, FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, KL, en række øvrige fagorganisationer og repræsentanter for arbejdsgiver siden samt Erstatningsnævnet.

Vejledningen kan læses her


Erstatningsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail e-post Digital Post